Emerytura pomostowa
Emerytura - świadczenie społeczne wypłacane z FUS-u (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - I filar) oraz w przyszłości z zakładu emerytalnego (II filar) po osiągnięciu wieku emerytalnego określonego w odpowiednich przepisach.

Wcześniejsza emerytura - świadczenie, które mogą pobierać określone grupy zawodowe, przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Ustawa o emeryturach pomostowych

Ustawa o emeryturach pomostowych z dnia 19 grudnia 2008 r. wprowadza z dniem 1 stycznia 2010 r. obowiązek odprowadzania przez pracodawców składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).Nowe przepisy dotyczące Funduszu Emerytur Pomostowych dotyczą pracodawców zatrudniających pracowników w szczególnych warunkach lub w pracy o szczególnym charakterze.

Obowiązkiem składek na Fundusz Emerytur Pomostowych objęci są pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników z datą urodzenia po 31 grudnia 1948 r.

Składką objęci są również pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Dodatkowo składki należy odprowadzać za:

  • zwolnionych ze służby żołnierzy zawodowych,
  • funkcjonariuszy Policji,
  • pracowników Urzędy Ochrony Państwa,
  • pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • pracowników Agecnji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
  • funkcjonariuszy Biura Antykorupcyjnego,
  • Straży Granicznej,
  • Biura Ochrony Rządu,
  • Służby Więziennej,
  • Państwowej Straży Pożarnej

którzy nie spełniają warunków do nabycia prawa lub utracili prawo do emerytury określonej w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób.

Osobną grupę stanowią górnicy za okres wykonywania prac górniczych (art. 50c ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), którym przysługuje prawo do emerytur pomostowych uzyskane po 1 stycznia 2010 r.

Kolejną grupę stanowią osoby, których praca związana jest z ciężkim wysiłkiem fizycznym tj. tancerzy zawodowych, ubezpieczonych z tytułu działalności twórczej czy artystycznej.

Podstawę wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Stopa procentowa składki na FEP wynosi 1,5% podstawy wymiaru i w całości finansowana jest przez płatnika składek.