Emerytura pomostowa
Emerytura - świadczenie społeczne wypłacane z FUS-u (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - I filar) oraz w przyszłości z zakładu emerytalnego (II filar) po osiągnięciu wieku emerytalnego określonego w odpowiednich przepisach.

Wcześniejsza emerytura - świadczenie, które mogą pobierać określone grupy zawodowe, przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Prace w warunkach szczególnych

Wykazy prac w szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego z rozporządzenia "o wieku emerytalnym pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze" (z 7 II 1983).Wykaz A

Dział I. Prace w górnictwie: 

1. Pod ziemią;2. Wydobywanie odkrywkowe węgla brunatnego, piasku podsadzkowego, anhydrytu i gipsu; 3. Wydobywanie, obróbka i przeróbka surowców skalnych oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu; 4. Wiertnicze, geofizyczne, hydrogeologiczne i geodezyjne przy poszukiwaniu surowców i wody; 5. Przeróbka mechaniczna węgla; 6. Produkcja brykietów z węgla; 7. Na oddziałach prażalni łupków; 8. Na zwałowiskach górniczych, hutniczych i elektrociepłowniczych. 


Dział II. W energetyce:

prace przy wytwarzaniu i przesyłaniu energii elektrycznej i cieplnej, przy montażu, remoncie i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i cieplnych.

Dział III. W hutnictwie i przemyśle metalowym. 

Spiekalnie rud i wielkie piece:

1. Sortowanie, przygotowywanie i ładowanie wsadu; 2. Spiekanie rud i sortowanie spieku; 3. Rozładunek, przygotowanie i namiar materiałów wsadowych; 4. Obsługa urządzeń wielkiego pieca; 5. Obsługa nagrzewnic; 6. Rozlewanie, rozbijanie, ładowanie i transport surówki i żużla wielkopiecowego; 7. Odbieranie pyłu z urządzeń odpylających gaz wielkopiecowy. Stalownie: 8. Rozładunek i przygotowywanie wsadu; 9. Obsługa mieszalników surówki; 10. Obsługa pieców stalowniczych, przygotowywanie do rozlewania i rozlewanie stali oraz apretura wlewków. Walcownie, ciągarnie, prasownie, młotownie oraz produkcja elementów dla kolejnictwa: 11. Obsługa walcarek i ciągarek oraz urządzeń pomocniczych w walcowni i ciągarni; 12. Wykańczanie wyrobów walcowanych i ciągnionych; 13. Oczyszczanie kanałów i przewodów gazowych; 14. Obsługa pieców grzewczych, młotów, pras, kuźniarek, walcarek obręczy i kół, walcarek gwintów i wierteł, ręczna obróbka na gorąco oraz regeneracja oprzyrządowania kuźniczego. Produkcja węglików spiekanych, elektrod, rud i walczaków oraz żelazostopów: 15. Obsługa urządzeń do przygotowywania i prasowania proszków; 16. Obsługa pieców spiekalniczych i obróbka końcowa węglików; 17. Obsługa urządzeń do produkcji rdzeni elektrodowych, przygotowywanie masy otulinowej, produkcja elektrod; 18. Obsługa urządzeń podstawowych i pomocniczych w spawalniach i zgrzewalniach rur i walczaków; 19. Przygotowywanie wsadu do produkcji żelazostopów; 20. Obsługa pieców i ich urządzeń pomocniczych. Odlewanie staliwa, żeliwa, metali nieżelaznych i rur: 21. Przygotowywanie mas formierskich i prace formierzy oraz rdzeniarzy; 22. Obsługa żeliwiaków, rozlewni i ich urządzeń pomocniczych; 23. Wybijanie, oczyszczanie i wykańczanie odlewów. Produkcja tlenku cynku i cynku: 24. Obsługa pieców przewałowych i spiekanych wahadłowo-obrotowych wraz z ich urządzeniami pomocniczymi oraz obsługa urządzeń kruszących i odpylni; 25. Czyszczenie przewodów, chłodnic i kanałów; 26. Obsługa pieców prażalniczych i spiekalnych, młynów, suszarni i urządzeń sortujących, odpylni oraz urządzeń pomocniczych; 27. Czyszczenie kanałów; 28. Obsługa pieców destylacyjnych, szybowych, pieców do produkcji pyłów, rafinacyjnych i rektyfikacyjnych, pieców Thede wraz z ich urządzeniami pomocniczymi oraz obsługa pieców do przetapiania złomu cynkowego i przesiewalni pyłu cynkowego; 29. Przygotowywanie wsadu; 30. Obsługa odpylni i oczyszczanie kanałów; 31. Obsługa agregatów i urządzeń do ługowania koncentratów i tlenku cynku, oczyszczanie roztworów elektrolizy cynku; 32. Obsługa pieców topielnych; 33. Obsługa wanien elektrolitycznych; 34. Obsługa pieców produkcyjnych, odpylni i pakowanie bieli cynkowej. Produkcja oraz przetwórstwo ołowiu i kadmu: 35. Produkcja i przetwórstwo kadmu; 36. Produkcja, przetwórstwo ołowiu oraz powlekanie ołowiem; ołowiowanie blach ocynkowanych. Produkcja miedzi i odzysk metali: 37. Produkcja i przetwórstwo hutnicze miedzi; 38. Przerób złomu metali w zakładach hutniczych; 39. Chemiczny i elektrochemiczny odzysk metali. Produkcja aluminium: 40. Prace w zakładach produkujących aluminium. Odcynowanie blachy białej i odmiedziowanie platerów: 41. Przy ługowaniu oraz elektrolizie cyny i miedzi; 42. Obsługa pieców i odpylni. Odlewanie metali nieżelaznych i ich stopów: 43. Obsługa pieców rafinacyjnych, topielnych, formierni, urządzeń odpylających i odlewniczych. Przeróbka plastyczna metali: 44. Obsługa pieców do podgrzewania i obróbki cieplnej; 45. Obsługa agregatów do walcowania, tłoczenia i ciągnienia wraz z urządzeniami pomocniczymi i wykańczającymi; 46. Obsługa urządzeń do trawienia. Produkcja uboczna metali i chemikaliów: 47. Produkcja talu, proszków metali i niemetali oraz wyrobów spiekanych z tych proszków. Hutnictwo żelazoniklu: 48. Obsługa urządzeń kruszących, separatorów magnetycznych i przemiałowych; 49. Obsługa pieców obrotowych i elektrycznych wraz z urządzeniami pomocniczymi (odpylni). Wzbogacanie mechaniczne i flotacja rud metali: 50. Obsługa urządzeń kruszących, sortujących, osadzarek, osadników filtrów i suszarni oraz urządzeń do przeróbki odpadowych surowców metali nieżelaznych; 51. Obsługa maszyn flotacyjnych i urządzeń pomocniczych; 52. Produkcja ksantogenianu krystalicznego. Koksochemia: 53. Obsługa urządzeń węglowni; 54. Obsługa pieców koksowniczych; 55. Obsługa urządzeń sortowni koksu oraz prace ładowaczy koksu; 56. Produkcja węglopochodnych oraz prace ładowaczy produktów węglopochodnych. Produkcja elektrod węglowych, węgla aktywnego i katalizatorów: 57. Kalcynacja elektrod węglowych; 58. Mielenie surowców węglowych oraz produkcja pyłów odlewniczych; 59. Przygotowywanie surowców węglowych, przerób ciasta elektrodowego i formowanie elektrod węglowych; 60. Wypalanie elektrod węglowych; 61. Obróbka końcowa elektrod węglowych; 62. Grafityzacja elektrod węglowych; 63. Przygotowywanie mas elektrodowych; 64. Produkcja drobnych elektrod węglowych; 65. Produkcja płyt i płytek szczotkowych; 66. Aktywacja węgli dwutlenkiem siarki. Prace różne w hutnictwie i przemyśle metalowym: 67. Obsługa pieców grzewczych i obróbka cieplna, transport materiałów na gorąco oraz transport wewnętrzny między stanowiskami w wydziałach, w których wykonywane prace wymienione są w wykazie; 68. Przerób żużla wielkopiecowego, stalowniczego i żelazostopowego oraz eksploatacja hałd; 69. Tłoczenie gwoździ, nitów oraz obsługa automatów do produkcji drutu kolczastego lub wyrobów z drutu; 70. Nabijanie na gorąco obręczy na beczki metalowe oraz gięcie prętów przy produkcji łańcuchów; 71. Metalizowanie natryskowe; 72. Malowanie minią; 73. Emaliowanie; 74. Pokrywanie wyrobów metalowych masami bitumicznymi; 75. Obsługa stanowisk ogniowych w produkcji żarówek, świetlówek, lamp radiowych itp.; 76. W hartowniach i wytrawialniach, praca ocynkowaczy, ocynowaczy, kadmowaczy oraz galwanizerów - cynkiem, miedzią, chromem, kadmem i niklem; 77. Powlekanie na gorąco metalami kolorowymi lub tworzywami sztucznymi; 78. Szlifowanie lub ostrzenie wyrobów i narzędzi metalowych oraz polerowanie mechaniczne; 79. Kucie ręczne w kuźniach przemysłowych oraz obsługa młotów mechanicznych; 80. Piaskowanie na sucho i śrutowanie wewnątrz komór; 81. W hamowniach przy próbach silników spalinowych; 82. Ślusarskie przy remoncie wewnątrz cystern; 83. Lutowanie płyt, blach i przewodów ołowianych oraz metali nieżelaznych; 84. Obsługa, remont prostowników i aparatury rtęciowej, ich opróżnianie, oczyszczanie i napełnianie rtęcią; 85. Obsługa gazogeneratorów; 86. Obsługa suwnic; 87. Przy produkcji łożysk tocznych; 88. Przy produkcji kabli; 89. Przy wytwarzaniu ogniw galwanicznych; 90. Bezpośrednio przy budowie i remoncie statków na stanowiskach znajdujących się na tych statkach, pochylniach, dokach i przy nabrzeżach. 

Dział IV. Prace w chemii:

1. Produkcja chlorowców i związków chlorowcopochodnych nieorganicznych; 2. Wydobywanie, produkcja i obróbka siarki oraz produkcja nieorganicznych i organicznych związków siarki; 3. Produkcja kwasów nieorganicznych, bezwodników kwasów i ich związków; 4. Produkcja sody i innych węglanów, kredy, ługów i wodorotlenków; 5. Produkcja metalicznego sodu i arsenu; 6. Produkcja związków antymonu, arsenu, baru, boru, chromu, cynku, kadmu, kobaltu, manganu, miedzi, molibdenu, niklu, rtęci, ołowiu, strontu, wanadu, wolframu; 7. Produkcja azydków, amidków, rodanków i nadtlenków; 8. Produkcja nawozów sztucznych oraz innych wyrobów chemicznych otrzymywanych na tej samej bazie co nawozy sztuczne; 9. Produkcja karbidu; 10. Produkcja soli i solanki; 11. Produkcja gazów technicznych i napełnianie butli gazami technicznymi; 12. Produkcja pigmentów, mielenie pigmentów, półproduktów i surowców mineralnych do produkcji barwników, pigmentów i farb; 13. Produkcja krzemu, związków krzemu, związków krzemoorganicznych, sorbentów i hopkalitu, produkcja wyrobów z miki; 14. Produkcja organicznych i nieorganicznych związków fosforu; 15. Produkcja związków metaloorganicznych i katalizatorów; 16. Produkcja wyrobów lakierowych, farb suchych i graficznych oraz surowców, półproduktów i środków pomocniczych do ich wytwarzania; 17. Produkcja i przetwórstwo żywic i tworzyw sztucznych oraz produkcja surowców, półproduktów i środków pomocniczych stosowanych do ich produkcji i przetwórstwa, produkcja wosków i woskoli; 18. Produkcja klejów, kitów oraz surowców, półproduktów i środków pomocniczych do ich wytwarzania; 19. Przetwórstwo, magazynowanie, przepompowywanie, przeładunek, transport oraz dystrybucja ropy naftowej i jej produktów; 20. Produkcja i przetwórstwo kauczuku oraz produkcja surowców, półproduktów i środków pomocniczych stosowanych do ich produkcji i przetwórstwa kauczuku; 21. Produkcja i przetwórstwo wyrobów gumowych, ebonitowych oraz półproduktów i środków pomocniczych do tych wyrobów; produkcja sadzy; 22. Produkcja włókien chemicznych, półproduktów do wyrobu włókien chemicznych oraz innych produktów wytwarzanych na tej samej bazie co włókna chemiczne, produkcja i przetwórstwo włókien szklanych, produkcja folii podłożowej i taśmy magnetycznej; 23. Produkcja leków, półproduktów, środków kontrastowych, premiksów, nici chirurgicznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku; 24. Produkcja środków higieniczno-sanitarno-ochronnych oraz półproduktów do ich wyrobu; 25. Produkcja chemicznych środków gaśniczych; 26. Produkcja pestycydów oraz innych preparatów chemicznych stosowanych do ochrony roślin, dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji; 27. Produkcja materiałów wybuchowych, środków strzałowych, elementów do środków strzałowych, wyrobów pirotechnicznych oraz ich konfekcjonowanie; 28. Produkcja barwników, półproduktów oraz produkcja środków pomocniczych stosowanych w farbiarstwie, włókiennictwie i przemyśle skórzanym; 29. Termiczna obróbka węgla oraz przetwórstwo produktów otrzymywanych w tych procesach; 30. Wytwarzanie i oczyszczanie gazu syntezowego oraz produkcja amoniaku i metanolu; 31. Produkcja acetylenu i przemysłowy przerób acetylenu; 32. Produkcja nitrozwiązków, amin oraz organicznych związków azotu; 33. Produkcja estrów, alkoholi, aldehydów, ketonów, eterów, tlenków organicznych i chlorowcopochodnych organicznych, produkcja kwasów organicznych i bezwodników kwasów organicznych oraz produkcja soli kwasów organicznych, produkcja i przetwórstwo związków aromatycznych, produkcja płynów hamulcowych i chłodniczych; 34. Produkcja materiałów światłoczułych, fotochemikaliów oraz ich regeneracja; 35. Produkcja w skali przemysłowej odczynników chemicznych; 36. Przetwórstwo kości i tłuszczów technicznych; 37. Utylizacja oraz niszczenie odpadów chemicznych i biologicznych; 38. Antykorozyjne i termoizolacyjne urządzeń i instalacji technologicznych; 39. Oczyszczanie albo naprawianie aparatów lub pojemników (np. cystern, zbiorników itp.) po produktach toksycznych, żrących i parzących oraz prace wewnątrz cystern, kotłów, zbiorników, aparatów i kanałów technologicznych; 40. Magazynowe, załadunkowe, rozładunkowe, transport oraz konfekcjonowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych - pylistych, toksycznych, żrących, parzących i wybuchowych; 41. Na instalacjach doświadczalnych w przemyśle chemicznym; 42. Wytwarzanie elementów szklanych do aparatury chemicznej; 43. Ratowników ratownictwa chemicznego; 44. Produkcja chemicznych środków pomocniczych niewymienionych w dziale IV, wytwarzanych z użyciem toksycznych surowców lub półproduktów. 

Dział V. Prace w budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych:

1. Wodnokanalizacyjne oraz budowa rurociągów w głębokich wykopach; 2. Budowa oraz remont chłodni kominowych i kominów przemysłowych; 3. Maszynistów ciężkich maszyn budowlanych lub drogowych; 4. Zbrojarskie i betoniarskie; 5. Przy montażu konstrukcji metalowych na wysokości; 6. Malarskie konstrukcji na wysokości; 7. Przy wykonywaniu konstrukcji nadbrzeży, falochronów oraz innych budowli hydrotechnicznych w nawodnionych wykopach lub na styku woda - ląd; 8. Cykliniarskie; 9. Dekarskie; 10. Kamieniarskie; 11. Przy produkcji materiałów ogniotrwałych oraz wyrobów ceramicznych; 12. Przy produkcji materiałów azbestowo-cementowych; 13. Przy produkcji wyrobów z włókien mineralnych z zastosowaniem klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne; 14. Przy produkcji cementu; 15. Przy produkcji betonu kruszywowego; 16. Przy produkcji wapna; 17. Przy produkcji gipsu półmokrego; 18. Palaczy pieców do wypalania i palaczy suszarń; 19. Przy produkcji wyrobów ze szkła kryształowego; 20. Wypalanie, ściąganie i mielenie dolomitu oraz przygotowanie masy dolomitowej; 21. Produkcja elementów budowlanych z pyłów dymnicowych. 

Dział VI. Prace w leśnictwie, przemyśle drzewnym i papierniczym:

1. Drwali; 2. Przy zrywce i wywózce drewna z lasu; 3. Obsługa urządzeń do mechanicznego rozdrabniania drewna (produkcja rębków); 4. Przy suchej destylacji drewna i węgla aktywnego; 5. Impregnowanie drewna metodą dyfuzyjną i ręczną oraz wybielanie wikliny; 6. Impregnowanie płyt pilśniowych bardzo twardych olejami z hartowaniem; 7. W klejowniach z użyciem klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne; 8. Politurowanie ręczne; 9. Produkcja masy zapałczanej zawierającej fosfor, dwuchromian potasu, biel cynkową, siarkę oraz dwutlenek magnezu; 10. Rozdrabnianie gliny i kaolinu do produkcji ołówków; 11. Wyładowywanie dyfuzorów przy ekstrakcji garbników; 12. Ładowaczy pieców pirytowych, piecowych pirytu, aparatowych siarkowni; 13. Roztwarzanie surowców włóknistych metodą siarczanową i siarczynową w oddziałach warzelni; 14. Wytwarzanie kwasów i ługów warzelnych; 15. Wytwarzanie chemicznych środków bielących i bielenie mas włóknistych; 16. Produkcja oleju talowego i węglanu wapnia; 17. Hydrotermiczna obróbka drewna. 

Dział VII. Prace w przemyśle lekkim

1. Obróbka surowców włókienniczych i ich przędzenie; 2. Oczyszczanie i ostrzenie walców zgrzeblarek; 3. Odlewanie ołowianek, lutowanie oraz formowanie grzebieni czesalniczych i urządzeń igielnych; 4. Przy produkcji i wykańczaniu wyrobów włókienniczych; 5. Na oddziałach filców i wyrobów kapeluszniczych; 6. Na oddziałach płyt i kształtek tapicerskich oraz impregnacja wyrobów technicznych; 7. Produkcja tkanin powlekanych, gumowanych i wyrobów z tych tkanin; 8. Obsługa urządzeń do prasowania, klejenia i wykrawania wyrobów w przemyśle odzieżowym; 9. W zakładach przetwarzających azbest; 10. W magazynach skór surowych (garbarnie, skup); 11. Przy garbowaniu i wykańczaniu skór; 12. Produkcja spodów obuwniczych ze skóry, gumy i tworzyw sztucznych oraz klejenie i powlekanie tkanin obuwniczych; 13. Przy przygotowywaniu klejów toksycznych i innych środków chemicznych do produkcji wyrobów przemysłu skórzanego; 14. Związane ze szlifowaniem, klejeniem i wykańczaniem wyrobów przemysłu skórzanego; 15. Przetwórstwo i utylizacja odpadów z tworzyw sztucznych, włókienniczych, skórzanych i makulatury. 

Dział VIII. Prace w transporcie i łączności.

Transport:

1. Ciężkie prace załadunkowe i wyładunkowe oraz przeładunek materiałów sypkich, pylistych, toksycznych, żrących lub parzących; 2. Kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, specjalizowanych, specjalistycznych (specjalnych), pojazdów członowych i ciągników samochodowych balastowych, autobusów o liczbie miejsc powyżej 15, samochodów uprzywilejowanych w ruchu w rozumieniu przepisów o ruchu na drogach publicznych, trolejbusów i motorniczych tramwajów; 3. Kierowców ciągników, kombajnów lub pojazdów gąsienicowych; 4. Na statkach morskich w żegludze międzynarodowej i w polskim ratownictwie okrętowym (pracownicy wpisani na listę członków załogi tych statków); 5. Na statkach żeglugi śródlądowej (pracownicy zaliczeni do personelu pływającego, z wyjątkiem zatrudnionych sezonowo); 6. Na jednostkach pływających w portach morskich i w stoczniach morskich; 7. Na torach wodnych i łowiskach morskich; 8. Przy regeneracji paliw płynnych i oczyszczaniu wód balastowych na statkach; 9. Rybaków morskich; 10. Cumowanie statków; 11. Przeładunkowe w portach i stoczniach (łącznie z pracami trymerów, sztauerów oraz obsługą urządzeń przeładunkowych, sprzętu zmechanizowanego i składów); 12. Na statkach żeglugi powietrznej oraz związane z bezpośrednią obsługą samolotów na płycie lotniska; 13. Służb kolejowych bezpośrednio związane z utrzymaniem ruchu pociągów; 14. Konduktorów wagonów sypialnych; 15. Przy remoncie parowozów na gorąco; 16. Czyścicieli palenisk, popielników i dymnic parowozowych; 17. Ratownicze brzegowych stacji ratownictwa morskiego, na jednostkach pływających oraz z lądu. Łączność: 18. Radiotelegrafistów, radiotelefonistów, telegrafistów i teletypistów oraz radiooperatorów kontroli emisji radiowej; 19. Telefonistek central międzymiastowych i miejscowych w urzędach pocztowo-telekomunikacyjnych i telekomunikacyjnych; 20. Montaż, konserwacja i remont linii kablowych oraz telefonicznych linii napowietrznych; 21. Pracownicy poczt ruchomych; 22. Doręczycieli przesyłek pocztowych i telegramów, którzy nie używają do pracy samochodów. 

Dział IX. Prace w gospodarce komunalnej:

1. W kanałach ściekowych; 2. Oczyszczanie ścieków i filtrów otwartych; 3. Przy wywozie nieczystości stałych i płynnych oraz na wysypiskach i wylewiskach nieczystości, a także przy pryzmach kompostowych z nieczystości miejskich; 4. Asfalciarzy i przy gotowaniu asfaltu; 5. Bitumiarzy i przy produkcji asfaltobetonu; 6. Brukarzy; 7. Kominiarzy. 

Dział X. Prace w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym

1. Przy zakładaniu urządzeń melioracyjnych; 2. Rybaków jeziorowych prowadzących połowy cały rok; 3. W fabrykach tytoniu: przenoszenie, sortowanie i rozdrabnianie tytoniu; 4. Obsługa komór fermentacyjnych oraz prażarek w przemyśle tytoniowym; 5. Zapakowywanie i rozpakowywanie liści tytoniu; 6. Produkcja suchego lodu; 7. W chłodniach składowych i przyzakładowych o temperaturze wewnętrznej poniżej 0°C; 8. Bezpośrednio przy uboju zwierząt; 9. Bezpośrednio przy utylizacji surowców zwierzęcych; 10. Przy wytwarzaniu mąki, kasz, płatków i śruty; 11. Przy wypieku pieczywa; 12. Przy ekstrakcji, filtracji i destylacji olejów roślinnych oraz hydrolizie białka roślinnego; 13. Przy obsłudze pras filtracyjnych, wirówek i suszarek w przemyśle drożdżowym i piwowarskim; 14. Przy ręcznym przerobie masy karmelowej, chałwowej i sezamowej oraz tłoczeniu kuchu kakaowego na prasach; 15. Przy bezpośredniej produkcji w zakładach przetwórstwa ryb; 16. Przy mieleniu ziół oraz produkcji alkaloidów. 

Dział XI. W przemyśle poligraficznym

1. Produkcja oraz obróbka materiału zecerskiego i form drukowych ze stopu drukarskiego; 2. Procesy składu z zastosowaniem elektronicznych monitorów ekranowych; 3. Bezpośrednia obsługa aparatów reprodukcyjnych w drukarniach oraz produkcja i obróbka drukarskich form kopiowych i form drukowych; 4. Drukowanie i uszlachetnianie druków; 5. Bezpośrednia obsługa maszyn i urządzeń do składania (łamania) arkuszy papieru, krajania papieru i wyrobów poligraficznych oraz do oprawy wyrobów poligraficznych w drukarniach; 6. Regeneracja ksylenu i toluenu; 7. Mielenie i przygotowywanie barwników, farb proszkowych i drukowych zawierających ołów i kobalt. 

Dział XII. Prace w służbie zdrowia i opiece społecznej

1. Na oddziałach: intensywnej opieki medycznej, anestezjologii, psychiatrycznych i odwykowych, onkologicznych, leczenia oparzeń oraz ostrych zatruć w bezpośrednim kontakcie z pacjentami; 2. W zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych oraz prace lekarzy stomatologów; 3. W prosektoriach i zakładach anatomopatologicznych, histopatologicznych i medycyny sądowej; 4. W zespołach pomocy doraźnej pogotowia ratunkowego oraz medycznego ratownictwa górniczego; 5. W domach pomocy społecznej dla nieuleczalnie i przewlekle chorych, umysłowo upośledzonych dorosłych i umysłowo niedorozwiniętych dzieci; 6. Przy pobieraniu prób i pomiarach w warunkach i na stanowiskach pracy szkodliwych dla zdrowia, wykonywane przez personel stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz laboratoriów środowiskowych. 

Dział XIII. W zespołach formujących szkło

1. Formowanie szkła płaskiego; 2. Walcowanie szkła płaskiego; 3. Formowanie wyrobów szklanych; 4. Układanie wyrobów szklanych w komorowych piecach odprężalniczych; 5. Prostowanie płyt szklanych; 6. Zestawianie surowców szklarskich, preparacji i lepiszcz; 7. Topienie szkła; 8. Gięcie szkła; 9. Grawerowanie szkła; 10. Szlifowanie szkła; 11. Polerowanie szkła; 12. Maszynowe i ręczne zdobienie szkła; 13. Krojenie szkła; 14. Klejenie szkła; 15. Produkcja szyb zespolonych; 16. Produkcja luster; 17. Produkcja szkła piankowego; 18. Produkcja fryty i granulek szklanych; 19. Produkcja mozaiki szklanej; 20. Produkcja szyb refleksyjnych; 21. Wytrawianie wyrobów szklanych; 22. Formowanie włókna szklanego; 23. Przetwórstwo włókna szklanego; 24. Obróbka płomieniowa szkła; 25. Produkcja wyrobów szklano-krystalicznych, agalitu i balotiny; 26. Galwanizowanie wyrobów szklanych; 27. Obsługa mechanicznych linii obróbczych wyrobów szklanych. 

Dział XIV. Prace różne

1. Niezautomatyzowane palaczy i rusztowych kotłów parowych lub wodnych typu przemysłowego; 2. Oczyszczaczy przemysłowych kotłów parowych lub wodnych; 3. W warunkach zwiększonego lub zmniejszonego ciśnienia; 4. Narażające na działanie promieniowania jonizującego oraz pól elektromagnetycznych w zakresie od 0,1 do 300 tys. MHz w strefie zagrożenia; 5. Szczególnie obciążające narząd wzroku i wymagające precyzyjnego widzenia - w kartografii, montażu mikroelementów wymagającym posługiwania się przyrządami optycznymi oraz przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych; 6. Ekip dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych; 7. Stroicieli instrumentów muzycznych zatrudnionych w przemyśle muzycznym; 8. Pralniczo-farbiarskie w pralniach chemicznych; 9. Bezpośrednia obsługa stacji sprężarek; 10. Murarskie przy naprawie na gorąco pieców przemysłowych, sklepień paleniskowych w parowozach i żeliwiaków; 11. W suszarniach z zastosowaniem podgrzewania, jeżeli temperatura powietrza w tych suszarniach przekracza 35°C; 12. Przy spawaniu i wycinaniu elektrycznym, gazowym, atomowowodorowym; 13. W akumulatorowniach: opróżnianie, oczyszczanie i wymiana stężonego kwasu siarkowego i płyt ołowianych; 14. Przy naprawie pomp wtryskowych, wtryskiwaczy i gaźników do silników spalinowych; 15. W zakładach naprawczych taboru kolejowego przy chemicznym myciu i czyszczeniu remontowanych części i zespołów taboru kolejowego oraz chemicznym usuwaniu powłok ochronnych; 16. W kanałach remontowych przy naprawie pojazdów mechanicznych lub szynowych; 17. Lakierowanie ręczne lub natryskowe - niezhermetyzowane; 18. Obsługa urządzeń i narzędzi wibracyjnych lub udarowych; 19. Przy szlifowaniu wyrobów ze szkła; 20. Przy produkcji drobnych wyrobów ze szkła; 21. Ratowników górskich w GOPR; 22. Nadzór nad pracami wykonywanymi w przywięziennych zakładach pracy przez skazanych, tymczasowo aresztowanych i umieszczonych w ośrodkach przystosowania społecznego; 23. Funkcjonariuszy pożarnictwa; 24. Kontrola międzyoperacyjna, kontrola jakości produkcji i usług oraz dozór inżynieryjno-techniczny na oddziałach i wydziałach, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie; 25. Bieżąca konserwacja agregatów i urządzeń oraz prace budowlano-montażowe i budowlano-remontowe na oddziałach będących w ruchu, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie.