Emerytura - świadczenie społeczne wypłacane z FUS-u (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - I filar) oraz w przyszłości z zakładu emerytalnego (II filar) po osiągnięciu wieku emerytalnego określonego w odpowiednich przepisach.

Wcześniejsza emerytura - świadczenie, które mogą pobierać określone grupy zawodowe, przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Obniżony wiek górnika

Emeryturę w obniżonym wieku z tytułu pracy górniczej, na podstawie art. 46 ustawy emerytalnej, mogą uzyskać również osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948r. a przed dniem 1 stycznia 1969r., które warunki wymagane do uzyskania tego świadczenia spełniły do dnia 31 grudnia 2008r., tj. do tej daty:  • posiadały wymagany staż składkowy i nieskładkowy (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn), 
  • udowodniły co najmniej pięć lat: 
    – pracy górniczej (określonej w art. 50c ust. 1 ustawy emerytalnej), wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy albo 
    – pracy górniczej (określonej w art. 50c ust. 1 pkt 4 i 5), wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego oraz w kopalniach otworowych siarki.

Dodatkowym warunkiem wymaganym do przyznania omawianej emerytury dla osób urodzonych w latach 1949-1968 jest nieprzystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego lub zgłoszenie wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE do budżetu państwa.