Świadczenia przedemerytalne
Emerytura - świadczenie społeczne wypłacane z FUS-u (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - I filar) oraz w przyszłości z zakładu emerytalnego (II filar) po osiągnięciu wieku emerytalnego określonego w odpowiednich przepisach.

Wcześniejsza emerytura - świadczenie, które mogą pobierać określone grupy zawodowe, przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Świadczenie przedemerytalne po rencie

Świadczenie przedemerytalne mogą również uzyskać osoby, które utraciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.Otrzymają oni świadczenie, jeśli spełniają poniższe warunki:

  • pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej pięciu lat,
  • do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyły co najmniej 55 lat kobiety oraz 60 lat - mężczyźni,
  • udowodniły okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet oraz 25 lat lat dla mężczyzn,
  • zarejestrowały się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty.