Świadczenia przedemerytalne
Emerytura - świadczenie społeczne wypłacane z FUS-u (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - I filar) oraz w przyszłości z zakładu emerytalnego (II filar) po osiągnięciu wieku emerytalnego określonego w odpowiednich przepisach.

Wcześniejsza emerytura - świadczenie, które mogą pobierać określone grupy zawodowe, przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Świadczenia przedemerytalne - informacje

Sprawdź czy prawo do świadczeń przedemerytalnych ma każdy i na jakich zasadach.Świadczenie przedemerytalne

Kto może ubiegać się o świadczenia emerytalne

Osoby ubiegające się o świadczenie przedemerytalne muszą nie spełniać warunków do uzyskania wcześniejszej emerytury. Prawo do takich świadczeń mają osoby, które nie ze swojej winy straciły pracę, a mają długi staż ubezpieczeniowy.

Aby ubiegać się o świadczenie trzeba przez min. pół roku pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Po upływie tego okresu trzeba w ciągu 30 dni złożyć do ZUS-u wniosek o zasiłek przedemerytalny.

Wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi ponad 800 zł miesięcznie.

Jeśli firma rozwiązała umowę o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne osoby powinny spełniać następujące warunki:
  • do dnia rozwiązania stosunku pracy ukończyć co najmniej 55 lat - kobieta raz 60 lat  mężczyzna,
  • posiadać sześciomiesięczny okres zatrudnienia u pracodawcy, u którego doszło do rozwiązania umowy o pracę.


Owo świadczenie mogą również uzyskać osoby, które utraciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli spełniają następujące warunki:

  • pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej pięciu lat,
  • do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyły co najmniej 55 lat kobiety oraz 60 lat - mężczyźni,
  • udowodniły okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet oraz 25 lat lat dla mężczyzn,
  • zarejestrowały się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty.


O świadczenie przedemerytalne mogą ubiegać się również osoby zwolnione z pracy z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy spełniający pewne warunki:

  • ukończyć do dnia rozwiązania umowy o pracę co najmniej 56 lat - kobieta oraz 61 lat -mężczyzna,
  • udowodnić do dnia rozwiązania umowy o pracę okres uprawniający do emerytury w wymiarze co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
  • być zatrudnionym u pracodawcy, który następnie stał się niewypłacalny łącznie przez okres co najmniej sześciu miesięcy.