Emerytura - świadczenie społeczne wypłacane z FUS-u (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - I filar) oraz w przyszłości z zakładu emerytalnego (II filar) po osiągnięciu wieku emerytalnego określonego w odpowiednich przepisach.

Wcześniejsza emerytura - świadczenie, które mogą pobierać określone grupy zawodowe, przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Wcześniejsza emerytura a reforma

Podnoszenie wieku emerytalnego do 67. roku życia stwarza wiele kontrowersji, wraz z nim pojawia również pytanie, czy moment przechodzenia na wcześniejszą emeryturę również będzie opóźniony. wcześniejsze emerytury a reforma emerytalnaPowszechny wiek emerytalny od 2013 roku ma zostać zrównany i wydłużony do 67. roku życia dla kobiet i mężczyzn. Obecnie wiek przechodzenia na emeryturę powszechną wynosi dla kobiet 60 lat, natomiast dla mężczyzn 65 lat. Świadczenie emerytalne można pobierać jednak wcześniej po spełnieniu określonych warunków.

Na wcześniejszą emeryturę mogą przechodzić kobiety w wieku 55 lat i mężczyźni po osiągnięciu 60 lat. Osoby, chcące skorzystać z tego przywileju nie powinny się jednak martwić, jak mówi uzasadnienie do ustawy podwyższającej wiek emerytalny: „Bez zmian pozostałby wiek uprawniający do świadczeń o charakterze wygasającym, tj. do emerytur pomostowych i świadczeń kompensacyjnych nauczycieli. Nie ulegną zmianie również warunki nabywania prawa do świadczeń przedemerytalnych. Konsekwencją zmiany powszechnego wieku emerytalnego byłoby natomiast wydłużenie okresu wypłaty tego rodzaju świadczeń, w tym również przyznanych przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy".

Sprawdź: Komu przysługuje wcześniejsza emerytura >>

Co to oznacza? Otóż osoby, które będą miały prawo do wcześniejszej emerytury, będą pobierały je znacznie dłużej niż obecnie, bo do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego, czyli 67 lat. Po tym czasie zostanie im przyznana zwykła emerytura.