Zasiłek przedemerytalny
Emerytura - świadczenie społeczne wypłacane z FUS-u (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - I filar) oraz w przyszłości z zakładu emerytalnego (II filar) po osiągnięciu wieku emerytalnego określonego w odpowiednich przepisach.

Wcześniejsza emerytura - świadczenie, które mogą pobierać określone grupy zawodowe, przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Szanse na zasiłek przedemerytalny

Zasiłek przedemerytalny przysługuje wówczas, gdy:

  1. jest się osobą bezrobotną, zarejestrowaną w urzędzie pracy,
  2. w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, bezrobotny nie odmówił, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji zatrudnienia, także w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
  3. złożono wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego.


O zasiłek przedemerytalny ubiegać się mogą osoby, które skończyły:

  • co najmniej 56 lat kobiety;  mężczyźni - 61 lat. Uwaga, dotyczy to osób, które posiadają wymagany do emerytury okres pracy  i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat kobiety i 25 lat mężczyźni. Do chwili zwolnienia z pracy bezrobotny musi być zatrudniony w firmie co najmniej przez pół roku
  • co najmniej 55 lat kobiety, mężczyźni - 60, należy wykazać się wymaganym do emerytury okresem pracy i lat nieskładkowych wynoszącym co najmniej 30/35 lat (kobiety/mężczyźni). Do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy także trzeba być zatrudniony minimum sześć miesięcy
  • co najmniej 56 lat kobieta, mężczyzna 61 lat , a do tego trzeba mieć uprawniający do emerytury okres pracy i lat nieskładkowych wynoszący co najmniej 20/25 lat (kobiety/mężczyźni). Ten przypadek dotyczy osób, które prowadziły nieprzerwanie przez minimum dwa lata działalność gospodarczą, niezwiązaną z rolnictwem, a następnie ogłosiły upadłość; natomiast do dnia ogłoszenia upadłości opłacały składki na ubezpieczenia społeczne
  • co najmniej 55 lat kobieta, mężczyzna60 lat, osiągnąć uprawniający do emerytury okres pracy i lat nieskładkowych wynoszący co najmniej 20/25 lat (kobiety/mężczyźni). A do tego należy nieprzerwanie przez co najmniej pięć lat pobierać rentę z tytułu niezdolności do pracy i w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do tej renty - zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy