Zasiłek przedemerytalny
Emerytura - świadczenie społeczne wypłacane z FUS-u (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - I filar) oraz w przyszłości z zakładu emerytalnego (II filar) po osiągnięciu wieku emerytalnego określonego w odpowiednich przepisach.

Wcześniejsza emerytura - świadczenie, które mogą pobierać określone grupy zawodowe, przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Zasiłek przedemerytalny - informacje

O zasiłek przedemerytalny mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 56 lat (kobiety) 61 lat (mężczyźni), są zarejestrowane w urzędzie pracy i przez ostatnie 6 miesięcy pobierały zasiłek dla bezrobotnych. Osoby takie muszą mieć długi staż pracy, a zatrudnienie straciły z niezależnego od nich powodu.zasiłek przedemerytalnyJakie są warunki ubiegania się o zasiłek przedemerytalny?

Obecnie zasiłek przedemerytalny jest przyznawany na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych. Ustawa ta określa warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych oraz zasady wypłaty i finansowania tych świadczeń.

Zasiłek przedemerytalny jest świadczeniem pieniężnym finansowanym z Funduszu Pracy. Zadania związane z wypłatą zasiłków wykonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Sprawdź kto może otrzymać zasiłek przedemerytalny >>

Zobacz jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o zasiłek >>